Pojęcia stosowane w branży marketingowej

Słownik pojęć

Każdy marketingowiec, zarówno ten początkujący,jak i doświadczony od lat, styka się w swojej pracy z różnego rodzaju pojęciami dotyczącymi konkretnych działań, sytuacji, czy zjawisk.

Terminy te funkcjonują również w marketingu internetowym, a coraz częściej wiele pojęć powstaje właśnie na jego potrzeby. Warto zatem wiedzieć, co oznaczają niektóre z nich, gdyż nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nam ich użyć, zwłaszcza, iż większość z nich stanowią obcojęzyczne frazy.

B2B – bussiness to bussiness – to nic innego jak relacje pomiędzy firmami, podmiotami z nimi współpracującymi pod postacią dostawców, dystrybutorów, pośredników. Wskutek tych relacji podmioty w nie zaangażowane dążą do określonego celu, mającego przynieść obopólne korzyści.

B2C – bussiness to client – jest to nazwa relacji między firma a konsumentem, odbiorcą, użytkownikiem. Relacje te obejmują szereg czynności od momentu kontaktu firmy z klientem, poprzez doradztwo w zakupie produktu lub usługi, aż po realizację zamówienia.

Benchmarking – to audyt mający na celu własnych działań z praktykami stosowanymi przez największych konkurentów na rynku. Analiza ta ma na celu wyłonienie najbardziej skutecznych działań przynoszących największe korzyści.

Brief – jest dokumentem, który otrzymują agencje od klienta, zawierającym najważniejsze dane na temat zamówienia. Najczęściej obejmuje on  takie elementy jak przedmiot zamówienia, czas realizacji, zakres tematyczny. Informacje te są niezbędne do przygotowania przez agencję propozycji dla klienta.

Case study – to nic innego, jak studium przypadku. Terminem tym określa się analizę danego zjawiska pod kątem zastosowanych praktyk i metod. W oparciu o daną analizę przypadku można zweryfikować poszczególne działania, określić, które przyniosły korzyści oraz jakich błędów należy unikać w przyszłości.

Flash mob – to termin określający zjawisko, w którym udział biorą nieznani sobie ludzie, których łączy jedynie znajomość daty i miejsca spotkania oraz zaplanowanego wydarzenia. Wszyscy biorący udział w tzw. flash mob spotykają się w ustalonym miejscu,a by wykonać wspólnie konkretną czynność, która ma wywołać zaskoczenie w oczach widzów.

Viral marketing, czyli marketing wirusowy to działanie, którego celem jest rozpowszechnienie pewnej informacji w danym środowisku w taki sposób, aby odbiorcy sami przekazywali ja między sobą oraz kolejnym osobom.

Teaser – to chwyt, którego celem jest zwrócenie uwagi konsumentów na konkretny produkt zanim zostanie on oficjalnie wprowadzony na rynek. Może to być np. ciekawy gadżet, który wzbudzi zainteresowanie odpowiedniej grupy (najczęściej dziennikarzy) zanim otrzymają oni informacje prasową.

To oczywiście namiastka terminów, gdyż pojęć stosowanych w szeroko rozumianej branży marketingowej jest dużo więcej i nie sposób wymienić je wszystkie w jednym artykule. Sukcesywnie będą one wyjaśniane w poszczególnych artykułach.